Social ansvarlighedVirksomheden er bevidst om at handle i forhold til det sociale ansvar, virksomheden har over for omverdenen.

Forpligtelserne i forhold til det sociale ansvar indfries blandt andet ved overholdelse af gældende national lovgivning og ved særlig fokus på internationale opgaver, hvor forholdene udfordres.

Varetagelse af ansvaret er gældende for, men ikke begrænset til, følgende områder:

Respekt for basale menneskerettigheder

 • Vi giver alle mennesker lige muligheder og behandler dem ens, uanset hudfarve, race, nationalitet, social baggrund, handicap, køn, alder samt seksuel, politisk og religiøs orientering.
 • Vi respekterer hvert enkelt individs personlige værdighed, privatliv og rettigheder.
 • Vi anvender ikke tvangsarbejde.
 • Vi tolererer ikke mobning, sexchikane eller diskrimination af nogen art.
 • Vi tillader ikke truende, voldelig og udnyttende opførsel eller tvang, hverken i sprog, med fagter eller ved fysisk kontakt.
 • Vi yder passende aflønning og garanterer relevant lovpligtig minimumsløn.
 • Vi overholder det maksimale antal arbejdstimer jævnfør gældende lovgivning.
 • Vi anerkender, så vidt det er juridisk muligt, retten til frit valg af fagforening, og hverken favoriserer eller diskriminerer medlemmer af særlige medarbejderorganisationer eller fagforeninger eller -organisationer.
 • Vi ansætter ikke medarbejdere under 15 år eller, i lande underlagt udviklingslandes undtagelse fra ILO Konvention 138, medarbejdere under 14 år. 

Medarbejdernes helbred og sikkerhed

 • Vi laver risikoanalyser og træffer de bedst mulige præventive foranstaltninger for at undgå ulykker og arbejdsbetinget sygdom.
 • Vi tager ansvar for vores medarbejderes helbred og sikkerhed.
 • Vi uddanner vores medarbejdere i sikkerhed og helbredsspørgsmål.

Medarbejdere, der rammes af sygdom, skader eller væsentlige påvirkninger i privatlivet, skal støttes for at modvirke en negativ udvikling. En sådan støtte skal naturligvis afpasses efter situationen og med respekt for den enkelte medarbejders private forhold.


Miljøbeskyttelse
Miljøet påvirkes af virksomheden, men der skal tilstræbes løsninger, hvor påvirkningen er mindst mulig. Det betyder blandt andet, at der skal indkøbes miljørigtige produkter, affaldsmængden skal reduceres og bortskaffelsen heraf skal ske på miljørigtig vis.

 • Vi handler i henhold til gældende lovgivning og internationale standarder vedrørende miljøbeskyttelse.
 • Vi begrænser negativ miljømæssig påvirkning til et minimum og forbedrer løbende vores processer til beskyttelse af miljøet.

Leverandører
Virksomhedens underleverandører forudsættes naturligvis at overholde den nationale lovgivning. Derudover tilstræbes brug af leverandører, med et niveau for sikkerhed/arbejdsmiljø, påvirkning af miljøet og ansættelsesforhold, der modsvarer virksomhedens.

Forbud mod korruption og bestikkelse
Favorisering af enkeltpersoner hos kunder, leverandører eller tredjepart med henblik på modydelser accepteres ikke. Det betyder, at virksomhedens ansatte ikke må tilbyde nogen bestikkelse eller gaver. Ligeledes er det ikke acceptabelt, at virksomhedens medarbejdere modtager sådanne ydelser.

Vi tolererer ikke og indlader os ikke på nogen form for korruption eller bestikkelse, herunder betaling eller anden ydelse til embedsmænd med henblik på at påvirke beslutningsprocesser.